ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV DOSPELÝCH OSÔB

Aktualizované: 26.04.2020

 

Spoločnosť WarnerMedia („my“, „nás“, „naše“) je popredná mediálna a kultúrna skupina spoločností. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké osobné údaje spoločnosti WarnerMedia získavajú, používajú, zdieľajú a inak spracúvajú o jednotlivcoch („vy“), ktorí reagujú na naše ponuky („Údaje“). Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na digitálne služby, ktoré sú on-line službami zameranými na deti.  

 

Skupina WarnerMedia sa skladá z niekoľkých rôznych právnických osôb a obchodných jednotiek. V týchto zásadách ochrany osobných údajov je „Prevádzkovateľ vašich údajov spoločnosť, ktorá rozhoduje o účeloch, na ktoré sa spracúvajú a ako sa spracúvajú. Konkrétna spoločnosť WarnerMedia, ktorá je prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním vašich údajov, bude závisieť od toho, ktorú ponuku využívate. Vo väčšine prípadov bude za poskytnutie tejto ponuky zodpovedná spoločnosť WarnerMedia, ako je uvedené v našich obchodných podmienkach. 

 

Za určitých okolností môže byť za spracovanie vašich údajov zodpovedných viacero prevádzkovateľov , napríklad ak sú údaje zdieľané s inými spoločnosťami WarnerMedia na účel stanovený v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom Zozname prevádzkovateľov . Ak máte aj naďalej otázky týkajúce sa príslušného prevádzkovateľa , kontaktujte nás niektorým zo spôsobov uvedených nižšie. 

 

Podľa právnych predpisov niektorých krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru možno budeme potrebovať váš súhlas so spracovaním vašich údajov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov. S výhradou akýchkoľvek náznakov o opaku, ktoré nám môžete poskytnúť, ako napríklad zrušenie alebo neprihlásenie sa na výzvu, a ak to umožňuje právny poriadok, poskytnutím údajov alebo iným reagovaním na naše ponuky, vyjadrujete svoj súhlas s našim používaním údajov v súlade s týmto zásadami ochrany osobných údajov. 

OBSAH

ROZSAH TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pozorne si prečítajte tieto zásady. Vysvetľujú typy údajov, ktoré o vás môžeme získavať, ,, účely a metódy, pomocou ktorých ich získavame , a (prípadný) zákonný základ, na základe ktorého to robíme, ako aj informácie o uchovávaní údajov, vašich právach a spôsobe, ako nás kontaktovať. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú našich on-line aj off-line aktivít v oblasti spracovania údajov, vrátane informácií, ktoré získavame prostredníctvom našich rôznych ponúk, ako sú napríklad ponuky uvedené nižšie:   

 

Digitálne služby: 

 

 • Webové stránky spoločnosti WarnerMedia, vrátane aktivít prebiehajúcich prostredníctvom našich webových stránok, ako sú prieskumy, výskumné štúdie, testy cieľových skupín, propagačné akcie, súťaže a losovania cien, nákupy v rámci našich služieb, výzvy na činnosti pre obsah generovaný používateľom („UGC“) a prihlásenie na odber noviniek; 
 • Mobilné aplikácie, vrátane aktivít prebiehajúcich prostredníctvom našich aplikácií, ako sú napríklad tie, ktoré sú uvedené pre naše webové stránky; 
 • Predplatené služby alebo iné streamovacie služby ponúkané spoločnosťou WarnerMedia zákazníkom a služby, kde prijímate náš audiovizuálny obsah prostredníctvom našich webových stránok, mobilných aplikácií a/alebo prostredníctvom služby poskytovanej treťou stranou, ako je napríklad poskytovateľ internetových služieb, platená TV platforma alebo mobilný telefónny operátor; 
 • Konzolové hry; 
 • Naše fanúšikovské stránky/kanály/účty na sociálnych sieťach tretích strán (napr. oficiálne stránky na Facebooku, Instagrame, Twitteri). 

 

Off-line služby: 

 

 

 • Prehliadky štúdia; 
 • Atrakcie a výstavy (napr. zábavné parky, marketingové aktivity na konferenciách alebo iných verejných miestach, osobné VR zážitky) prevádzkované spoločnosťou WarnerMedia; a  
 • Podujatia, ktorých sa zúčastňujete ako spotrebiteľ alebo hosť (na rozdiel od obchodných podujatí), ako sú filmové premiéry, marketingové a influencerské podujatia, cieľové skupiny alebo používateľské testy a súkromné podujatia konané v našich priestoroch alebo v prenajatých štúdiách. 

Upozorňujeme, že môžeme kombinovať údaje, ktoré získavame prostredníctvom jedného zdroja (napr. webová stránka spoločnosti WarnerMedia), s údajmi, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom iného zdroja (napr. mobilná aplikácia), a to aj s údajmi, ktoré prípadne získala iná spoločnosť skupiny WarnerMedia alebo tretia strana (ako bude podrobnejšie popísané nižšie). Upozorňujeme tiež, že naše off-line služby môžu zahŕňať vašu interakciu s našimi digitálnymi službami a naopak, napríklad keď si rezervujete prehliadku štúdia alebo vašua účasť na marketingovom podujatí prostredníctvom webovej stránky spoločnosti WarnerMedia. Určité ponuky spoločnosti WarnerMedia (napríklad niektoré značkové tematické parky spoločnosti WarnerMedia, internetové obchody a nákupy cez aplikácie) neprevádzkuje spoločnosť WarnerMedia, ale tretia strana ako držiteľ licencie alebo obchod s aplikáciami. Akékoľvek spracovanie vašich osobných údajov takýmto držiteľom licencie alebo obchodom s aplikáciami nepodlieha týmto zásadám ochrany osobných údajov, preto starostlivo skontrolujte, či príslušné podmienky odkazujú na spoločnosť WarnerMedia alebo nie.  

 

ÚDAJE, KTORÉ ZÍSKAVAME

Získavame , používame, zdieľame a inak spracúvame nasledujúce kategórie údajov: 

 

1) Údaje, ktoré od vás môžeme zhromažďovať: 

 

 • Údaje o registrácii, účte a prihlásení, vrátane vašich údajov  keď sa u nás zaregistrujete alebo prihlásite na niektorú z našich ponúk (napr. meno, používateľské meno, heslo, e-mail, kontaktné údaje, dátum narodenia alebo vek, záujem o náš obsah atď.)  
 • Údaje o vašom zakúpení ponuky, vátane relevantných platobných údajov (napr. informácie o kreditnej karte). Môžeme tiež spracúvať údaje o skúšobných obdobiach, uplatnení odmien alebo akcií, obdobiach bez aktívneho predplatného, histórii platieb a akýchkoľvek zmeškaných platbách. 
 • Údaje o vašom použití alebo účasti na ponuke, vrátane údajov o tom, či ste otvorili e-mail, ktorý sme vám poslali, o tom, ako komunikujete s digitálnou službou (vrátane akéhokoľvek účtu, ktorý používate), obsahu, ktorý ste si prezerali alebo zverejnili, reklám na ktoré ste reagovali, hier, ktoré ste hrali a úrovne, ktorú ste dosiahli, vašich preferenciách a záujmoch o rôzne funkcie, programoch, službách a obsahu dostupnom v digitálnej službe a ich použití. To môže zahŕňať aj demografické údaje, vrátane údajov na úrovni jednotlivca alebo domácnosti. 
 • Údaje, ktoré poskytujete pri účasti na spotrebiteľských prieskumoch, výskumných štúdiách alebo testoch cieľových skupín, vrátane on-line alebo písomných odpovedí a prípadne aj záznamu vašich zvukových alebo obrazových rozhovorov. 
 • Príspevky v propagačných akciách, súťažiach, žrebovaniach cien alebo výzvach na zapojenie sa do akcie, vrátane obrázkov, videí a textu. 
 • Prístup ku kamere, vrátane prístupu, kedy za účelom poskytovania niektorých digitálnych služieb požadujeme povolenie na prístup ku kamere vášho zariadenia. Ak udelíte povolenie, budete môcť v prostredí aplikácie robiť fotografie alebo videozáznamy, posielať nám ich alebo získať prístup k niektorým funkciám rozšírenej reality („AR“). Niektoré z týchto funkcií sa môžu spoliehať na to, že kamerové systémy dokážu sledovať pohyby vašich očí a ďalšie rysy tváre alebo vášho bezprostredného okolia, aby dokázali aplikovať efekty AR. 
 • Citlivé údaje, vrátane prípadov, keď sa rozhodnete zdieľať údaje ako súčasť jednej z našich ponúk, alebo keď poskytujete údaje počas jedného z našich prieskumov alebo relácií so spätnou väzbou, vrátane údajov týkajúcich sa vášho fyzického alebo duševného zdravia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského alebo filozofického presvedčenia, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie alebo vašich politických presvedčení, pokiaľ to umožňujú príslušné zákony. V niektorých ponukách, ktoré zahŕňajú prvky dynamickej zábavy, môžeme s vašim súhlasom a v súlade s platnými právnymi predpismi zhromažďovať údaje, napríklad prostredníctvom skenovania tváre, sledovania očí alebo reakcie pokožky, ktoré sa môžu považovať za biometrické. 
 • Údaje o vašom zapojení sa do sociálnych sietí, vrátane vašich interakcií s našimi fanúšikovskými stránkami/kanálmi/účtami v komunitách, na fórach a stránkach sociálnych sietí, službách, doplnkoch a aplikáciách tretích strán („stránky sociálnych sietí“). To môže zahŕňať príspevky, vaše „páči sa mi to“ a ďalší používateľom vytváraný obsah, ktorý môžete poskytnúť, ako aj podrobnosti o vás, ako sú vaše meno, ID používateľa, profilová fotografia, dátum narodenia a ak nám to dovolíte, aj zoznamy priateľov a  ľudí,,  , ktorých sledujete. Informácie o tom, ako si môžete prispôsobiť vaše nastavenia ochrany osobných údajov na stránkach sociálnych sietí, a o tom, ako tieto stránky sociálnych sietí pracujú s vašimi osobnými údajmi a obsahom, nájdete v ich pomocných príručkách ochrany osobných údajov, zásadách ochrany osobných údajov a podmienkach používania. 
 • Údaje zdieľané na verejných alebo komunitných fórach spoločnosti WarnerMedia, vrátane miest, kde zdieľate fotografie, listy, videá alebo komentáre počas vašej účasti v on-line fórach. V závislosti od vašich nastavení ochrany osobných údajov môžu byť tieto údaje alebo obsah a vaše používateľské meno zverejnené na internete alebo v komunite používateľov. Nemôžeme zabrániť ďalšiemu použitiu týchto údajov, keď ich zdieľate na verejne prístupnom alebo komunitnom fóre. Ďalšie informácie o tom, ako konkrétne fóra nakladajú s vašimi údajmi, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov týchto fór.  
 • Údaje o vašej polohe, vrátane prípadov, keď sú tieto údaje odvodené z informácií o zariadení (napríklad adresa IP alebo kód krajiny), interakcie vášho zariadenia s našimi digitálnymi službami alebo s vaším súhlasom informácie o presnej polohe vášho zariadenia (napr. geolokácia prostredníctvom mobilných zariadení). 
 • Údaje o podujatí, vrátane obrázkov a klipov, či už zachytených prostredníctvom stánku alebo inými prostriedkami, ktoré vykonáme my alebo tretia strana v našom mene, a ďalších údajov týkajúcich sa organizácie a riadenia podujatia, ako sú napríklad alergie na potraviny a ďalšie individuálne požiadavky.  
 • Technické údaje/údaje o používaní z vášho zariadenia, vrátane typu zariadenia, prehliadača, jedinečného identifikátora zariadenia, operačného systému, poskytovateľa internetu, identifikátora mobilného zariadenia a/alebo identifikátora mobilnej reklamy, identifikátora pripojeného zariadenia (vrátane pripojenej televízie), adresy IP, sieťových atribútov, atribútov a nastavení televízneho zariadenia a aplikácie a ďalších atribútov a nastavení zariadenia alebo prehliadača.  
 • Údaje o vašich zákazníckych dopytoch, vrátane prípadov, keď nás kontaktujete prostredníctvom jedného z našich zákazníckych centier podpory, e-mailových adries, chatovacích schránok, formulárov alebo systémov predaja lístkov služieb zákazníkom, stránok sociálnych sietí a zákazníckych call-centier, kde môžu byť hovory zaznamenávané.  

 

2) Informácie, ktoré o vás môžeme získavať z iných zdrojov, vrátane priateľov: 

 

Údaje z iných zdrojov. Príležitostne kombinujeme údaje s ďalšími on-line údajmi, ktoré dostávame, a to vrátane údajov o využívaní vašich interakcií s inými webovými stránkami a s on-line reklamou a médiami. Údaje tiež dopĺňame alebo kombinujeme s údajmi z rôznych iných zdrojov alebo externých záznamov, vrátane poskytovateľov údajov tretích strán, ktorí nám poskytujú také údaje, ako sú demografické údaje, história transakcií a nákupov; údaje o obsahu a reklamách, na ktoré reagujete. Údaje o vás môžeme dostávať aj od vašich priateľov, ktorí vás pozvú, aby ste reagovali na ktorúkoľvek z našich digitálnych služieb. Údaje môžeme dostávať aj od tretích strán, s ktorými máte uzavretú zmluvu o predplatnom, ktorá zahŕňa prístup k nášmu obsahu alebo službám. 

 

Údaje od priateľov. V určitých situáciách môžeme umožniť priateľom, ktorí využívajú naše ponuky, aby poskytli údaje o vás. Niekto môže napríklad odoslať údaje na naše webové stránky, aby vás pozval zúčastniť sa na ponuke, urobil odporúčanie alebo zdieľal obsah prostredníctvom jednej z našich aplikácií alebo aby viacerí hráči mohli zdieľať rovnakú hernú reláciu. Spracovaním týchto požiadaviek môžeme získať vaše údaje, a to vrátane vášho mena, kontaktných údajov alebo údajov o vašom záujme o naše ponuky a ich používaní.  

AKO POUŽÍVAME ÚDAJE

Údaje môžeme používať na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo na účely iným spôsobom zverejnené v čase ich získania. Nižšie vysvetľujeme naše rôzne účely, všetky činnosti spojené so spracovaním, ktoré si podľa nášho názoru môžu vyžadovať ďalšie vysvetlenie, a ak je to potrebné, „právny základ“, na ktorý sa spoliehame pri spracúvaní vašich údajov.  

 

Upozorňujeme, že zatiaľ čo údaje môžu byť spracúvané na viac ako len jeden účel (napr. údaje, ktoré získame pri poskytovaní našej ponuky, môžu byť použité aj na vylepšenie a vývoj našej ponuky a/alebo na marketing a personalizovanú reklamu), nie všetky účely alebo činnosti spracovania uvedené nižšie budú nevyhnutne platiť v každom prípade. Naše konkrétne použitie vašich údajov bude závisieť od ponuky, na ktorú reagujete, ako aj od spôsobu, ako s nami komunikujete, a to vrátane povolení, ktoré nám udelíte (napr. či súhlasíte alebo nesúhlasíte s určitými použitiami, napríklad priamym marketingom) a od ďalších kontrolných mechanizmov, ktoré uplatníte v súvislosti s naším spracovaním vašich údajov (napr. či sa rozhodnete odhlásiť, ak je vám to ponúknuté, alebo nie). Vaša schopnosť kontrolovať niektoré účely, na ktoré sa vaše údaje spracúvajú, je popísaná v častiach  ŽIADOSTI O JEDNOTLIVÉ PRÁVA a SÚBORY COOKIE A ĎALŠIE TECHNICKÉ INFORMÁCIE uvedených nižšie.  

 

Poskytovanie našich ponúk 

 

Vaše údaje môžeme používať na účely zriadenia vášho účtu u nás, vašej registrácie k ponuke, umožnenia platby za ňu, poskytovania ponuky, umožnenia vašej účasti v propagácii, súťaže, losovaní cien alebo výzvy na predplatenie UGC alebo údržby ponuky a riešenia akýchkoľvek problémov. To môže zahŕňať vynucovanie dodržiavania príslušných podmienok (napr. pre naše predplatené služby, obmedzenia počtu zariadení a zobrazovanie správneho obsahu na základe polohy) a optimalizáciu dodania ponuky každému konkrétnemu zariadeniu používanému na prístup k nej a poskytovanie funkcie „pokračovania v sledovaní“ našich predplatených služieb. 

 

V krajinách, kde si naše spracovanie údajov vyžaduje právny základ, sa spoliehame na nasledujúce: 

 

 • Pre veľkú časť nášho spracovania, ako je poskytovanie a udržiavanie našich ponúk, je nevyhnutné uzavretie alebo plnenie zmluvy, ktorú s vami máme, vrátane umožnenia prihlásenia alebo registrácie nových zákazníkov a prihlásenia existujúcich zákazníkov do našich digitálnych služieb. 
 • Pre naše „oprávnené záujmy“  (a záujmy ostatných) sú potrebné ďalšie typy spracovania, vrátane: 
 • Riadenie nášho podnikania, poskytovanie našich ponúk a poskytovanie služieb našim zákazníkom; 
 • Kontaktovanie zákazníkov kvôli dôležitým oznámeniam alebo aktualizáciám;  
 • Kontaktovanie zákazníkov v súvislosti s ich transakciami, nákupmi a výhrami v súťažiach; 
 • Prispôsobenie obsahu a poskytovanie odporúčaní pre iný obsah; 
 • Uplatňovanie a/alebo vymáhanie práv, ktoré nám boli priznané podľa zmluvných podmienok ponuky; 
 • Uľahčenie platby za naše ponuky. 
 • Pri iných druhoch spracovania sa môžeme spoliehať na váš súhlas (ak bude daný).  

 

Vylepšovanie a vývoj našich ponúk 

 

Vaše údaje môžeme používať na účely analýzy, vylepšenia, prispôsobenia a vyhodnotenia našich ponúk a ich používania z vašej strany, ako aj na vývoj nových ponúk. Môže to zahŕňať analýzu vašich reakcií na spotrebiteľské prieskumy. 

 

V krajinách, kde si naše spracovanie údajov vyžaduje právny základ, sa spoliehame na nasledujúce:  

 

 • Pre naše „oprávnené záujmy“ (a záujmy ostatných) sú potrebné niektoré typy spracovania, vrátane týchto: 
 • Vylepšovanie a vývoj našich ponúk. 
 • Zvyšovanie efektívnosti v našom podnikaní. 
 • Pochopenie spotrebiteľských trendov a záujmov, a to aj prostredníctvom prehľadov zákazníkov, prieskumu trhu a merania výkonu obsahu. 
 • Zostavovanie štatistík o používaní našich ponúk. 
 • Pri iných druhoch spracovania sa môžeme spoliehať na váš súhlas (ak bude daný). 

 

Marketing a prispôsobená reklama 

 

Vaše údaje môžeme používať na účely marketingu a/alebo reklamy našich ponúk a ponúk našich klientov a partnerov. Spoločnosť WarnerMedia využíva technológie AdTech, ako sú napríklad ponuky v reálnom čase, na speňaženie reklamného priestoru v rámci svojich digitálnych služieb a/alebo na vytvorenie „profilu“ na základe údajov o vašich interakciách s nami, vrátane našich ponúk, našich poskytovateľov služieb a našich partnerov a ich webových stránok, aplikácií a on-line reklamy, ktoré sa používajú na to, aby vám poskytli prispôsobenú reklamu a marketing. Môžeme tiež zoskupovať údaje o používateľoch, aby sme vytvorili skupiny alebo kategórie používateľov, ako napríklad „segmenty“ na oznamovanie našich ponúk a informovanie o ponukách našich klientov a partnerov, a to aj na stránkach sociálnych sietí.  

 

Aj keď spracovanie vašich údajov na tento účel môže vyžadovať algoritmus automatického výberu reklamy, ktorá by vás mohla zaujímať, nerobíme plne automatizované rozhodnutia, ktoré by na vás mohli mať právny alebo významný dopad bez vášho výslovného súhlasu, alebo pokiaľ to príslušné právne predpisy neumožňujú. 

 

Môžeme tiež používať UGC na marketingové alebo reklamné účely v súlade s príslušnými podmienkami ponuky. 

 

V krajinách, kde si naše spracovanie údajov vyžaduje právny základ, sa spoliehame na nasledujúce:  

 

 

 • Pri používaní UGC, ktoré ste si predplatili, sa budeme spoliehať na práva, ktoré nám boli udelené podľa zmluvných podmienok ponuky a plnenie našej zmluvy s vami. 
 • Pre naše oprávnené záujmy (alebo takéto záujmy ostatných) sú potrebné ďalšie typy spracovania na účely marketingu a prispôsobenej reklamy, vrátane: 
 • Podporovanie našich obchodných záujmov marketingom a reklamou našich ponúk, vrátane zapojenia sa do kontextovej reklamy (nezávislej na údajoch), analýzy a merania výkonnosti reklamy;  
 • Rozširovanie našej zákazníckej základne prehlbovaním vzťahov s existujúcimi zákazníkmi a rozvojom nových zákazníkov; 
 • Používanie UGC, ktoré ste si predplatili (pokiaľ to nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami alebo ak budeme môcť požiadať o váš súhlas); a 
 • Propagácia značky WarnerMedia v prostredí on-line aj off-line. 
 • V niektorých jurisdikciách sa pri určitých typoch spracovania, ako napríklad pri reklame orientovanej na záujmy alebo odosielaní priamej marketingovej komunikácie e-mailom, textovou správou alebo SMS, správami na stránkach sociálnych sietí, sa spoliehame na váš súhlas (ak bol daný).  

 

Poskytovanie služieb zákazníkom  

 

Vaše údaje môžeme používať na účely poskytovania služieb zákazníkom, a to vrátane vybavovania vašich dopytov a sťažností (vrátane riešenia problémov), či už nás kontaktujete telefonicky, e-mailom, chatovacími schránkami, formulármi alebo lístkovými službami, listom, webovou stránkou alebo prostredníctvom stránok sociálnych sietí. 

 

V krajinách, kde si naše spracovanie údajov vyžaduje právny základ, sa spoliehame na nasledujúce:  

 

 

 • Niektoré druhy spracovateľských aktivít budú potrebné na to, aby sme mohli plniť našu zmluvu s vami, predmetom ktorej je poskytovanie ponuky.  
 • Niektoré druhy spracovateľských aktivít budú potrebné na plnenie našich zákonných povinností. 
 • Pre naše oprávnené záujmy (alebo takéto záujmy ostatných) budú potrebné niektoré typy spracovania, vrátane týchto: 
 • Reagovanie na dopyty a sťažnosti našich zákazníkov; 
 • Sledovanie pokroku a efektívnosti našej reakcie; a 
 • Zlepšovanie našich služieb zákazníkom. 

 

Odhaľovanie, prevencia a vyšetrovanie trestných činov a iných nezákonných činností 

 

Vaše údaje môžeme používať na účely zisťovania, prevencie alebo vyšetrovania trestných činov (vrátane podvodov a porušovania autorských práv), ochrany bezpečnosti používateľov a presadzovania našich občianskych práv pred súdmi. Môžeme napríklad zdieľať vaše údaje s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo ich použiť na podniknutie právnych krokov proti vašej osobe pri vymáhaní našich práv, keď to bude potrebné. 

 

V krajinách, kde si naše spracovanie údajov vyžaduje právny základ, sa spoliehame na nasledujúce:  

 

 • Niektoré druhy spracovateľských aktivít budú potrebné na plnenie našich zákonných povinností. 
 • Pre naše oprávnené záujmy (alebo takéto záujmy ostatných) budú potrebné niektoré typy spracovania, vrátane týchto: 
 • Ochrana našich obchodných záujmov a práv, súkromia, bezpečnosti a majetku alebo záujmov našich zákazníkov a používateľov; 
 • Vymáhanie, výkon alebo ochrana právnych nárokov;  
 • Zdieľanie vašich údajov s tretími stranami, aby sme mohli realizovať dostupné opravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré môžeme utrpieť. 

 

Plnenie zákonných povinností  

 

Vaše údaje môžeme používať na účely plnenia našich zákonných povinností, a to vrátane účtovných predpisov, reagovania na žiadosti o individuálne práva a reagovania na žiadosti regulačných orgánov, súdnych orgánov a orgánov činných v trestnom konaní alebo štátnych orgánov. 

 

V krajinách, kde si naše spracovanie údajov vyžaduje právny základ, sa spoliehame na nasledujúce: 

 

 • Tieto druhy aktivít sú potrebné na plnenie našich zákonných povinností. 

ZDIEĽANIE  A SPRÍSTUPŇOVANIE ÚDAJOV

Údaje zdieľame s nasledujúcimi stranami a sprístupňujeme im ich na účely uvedené nižšie: 

 

V rámci spoločnosti AT&T a/alebo WarnerMedia 

 

Spoločnosť WarnerMedia je súčasťou skupiny spoločností AT&T. Spoločnosti WarnerMedia a spoločnosti AT&T sa navzájom podporujú a spolupracujú pri realizácii svojich obchodných aktivít. Výsledkom je, že spoločnosť WarnerMedia a/alebo spoločnosť AT&T môžu získať vaše údaje na spracovanie na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak pre to existuje právny základ, ktorý je v súlade s vašimi povoleniami, ktoré ste nám udelili (napr. či chcete dostávať marketingovú komunikáciu alebo nie) a akýmikoľvek ďalšími kontrolnými opatreniami, ktoré vykonávate v súvislosti s našim spracovaním vašich údajov (napr. v prípade, že ste sa rozhodli odhlásiť sa z určitého spracovania), ako je opísané v častiach ŽIADOSTI O JEDNOTLIVÉ PRÁVA a SÚBORY COOKIES A ĎALŠIE TECHNICKÉ INFORMÁCIE uvedených nižšie. 

 

Mimo spoločnosti AT&T a/alebo WarnerMedia 

 

Poskytovatelia služieb tretích strán. Naši zástupcovia a dodávatelia majú prístup k údajom, ktoré im pomáhajú realizovať služby, ktoré pre nás poskytujú, a to najmä, ale nielen, plnenie, vytváranie, údržba, hosťovanie a doručovanie našich ponúk, vykonávanie marketingu, poskytovanie IT služieb a zabezpečenia, vybavovanie platieb, zasielanie e-mailov a plnenie objednávok, správa propagačných akcií, súťaží a žrebovaní cien, vykonávanie prieskumu, meraní a analýz, odvodzovanie poznatkov alebo služby zákazníkom. 

 

Prepojené stránky sociálnych sietí tretích strán. Niektoré z našich digitálnych služieb obsahujú odkazy na iné stránky, vrátane stránok sociálnych sietí, na účely interakcie so zákazníkom a marketingové účely. Postupy pri poskytovaní údajov na stránkach sociálnych sietí sa môžu líšiť od tých našich, takže pred poskytnutím svojich osobných údajov by ste sa mali oboznámiť s ich zásadami a podmienkami ochrany osobných údajov, pretože nemáme kontrolu nad osobnými údajmi, ktoré sú poskytované týmto tretím stranám alebo nimi zhromažďované. 

 

Partneri tretích strán. Niekedy ponúkame digitálne služby a off-line služby, ktoré sponzorujú identifikované tretie strany alebo majú s nimi spoločnú značku. Na základe týchto vzťahov tretie strany počas aktivity zhromažďujú alebo od vás získavajú osobné údaje. Nekontrolujeme používanie osobných údajov týmito tretími stranami. Odporúčame vám, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov a dozvedeli sa viac o ich postupoch v oblasti údajov.  

 

Poskytovatelia technológie AdTech. Zdieľame určité údaje s tretími stranami (napr. inými spoločnosťami, maloobchodníkmi, výskumnými organizáciami, inzerentmi, reklamnými agentúrami, reklamnými sieťami a platformami, participatívnymi databázami, vydavateľmi a neziskovými organizáciami) na účely spracovania zvyčajne v transformačnej alebo deidentifikovanej podobe, s cieľom poskytovať vám reklamu na základe vašich záujmov, vrátane ponúk v reálnom čase, ak to prichádza do úvahy. V niektorých prípadoch môžeme tiež zdieľať segmenty alebo vlastné údaje o publiku s tretími stranami na marketingové účely. Ďalšie informácie nájdete v našich (i) marketingových a personalizovaných reklamných účeloch uvedených vyššie (ii) súboroch cookie a ďalších technických informáciách a (iii) častiach o možnostiach reklamy uvedených nižšie. 

 

Ostatné tretie strany. V prípade pravdepodobnej zmeny kontroly nad podnikom (alebo časťou podniku), ako je predaj, fúzia a akvizícia alebo akákoľvek transakcia alebo reorganizácia, môžeme zdieľať vaše údaje so zainteresovanými stranami, a to aj ako súčasť akýchkoľvek procesov náležitej starostlivosti s novými alebo potenciálnymi vlastníkmi podniku a ich príslušnými odbornými poradcami.  

 

Orgány činné v trestnom konaní, úrady a súdy. Údaje sprístupňujeme tam, kde je to potrebné na účely prevencie, vyšetrovania alebo stíhania trestnej činnosti, a tiež v reakcii na právne konanie, napr. v reakcii na súdny príkaz alebo predvolanie na súd, prípadne na žiadosť regulačného orgánu, štátneho orgánu alebo orgánu činného v trestnom konaní.  

 

Verejné fóra. Ak zverejňujete alebo zdieľate údaje pri interakcii s niektorou z našich digitálnych služieb alebo prostredníctvom stránky sociálnych sietí, v závislosti od povahy služby alebo vášho nastavenia ochrany osobných údajov sa tieto údaje môžu stať verejnými. Potom nemôžeme zabrániť ďalšiemu použitiu alebo zdieľaniu týchto údajov. Informácie o tom, ako môžete prispôsobiť svoje nastavenia ochrany osobných údajov na stránkach sociálnych sietí, nájdete v ich sprievodcoch ochrany osobnými údajmi a v podmienkach ich používania. 

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

V širšom zmysle budeme vaše údaje uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. To znamená, že doby uchovávania sa budú líšiť podľa typu údajov a dôvodu, pre ktorý sme údaje v prvom rade zhromažďovali. Napríklad niektoré vaše údaje týkajúce sa poskytovania našich ponúk budú uchovávané niekoľko rokov, aby sme vyhoveli rôznym finančným a daňovým právnym povinnostiam. Máme podrobné interné zásady uchovávania, ktoré stanovujú rôzne doby uchovávania pre rôzne kategórie údajov, v závislosti od našich právnych povinností a od toho, či existuje komerčná potreba uchovávať údaje. Po uplynutí doby uchovávania budú údaje bezpečne odstránené, pokiaľ nebudú nevyhnutné na preukázanie, výkon alebo ochranu právnych nárokov. Ak chcete získať ďalšie údaje o príslušných dobách uchovávania, mali by ste nás kontaktovať pomocou kontaktných metód uvedených nižšie. 

OPRÁVNENÉ ŽIADOSTI

Za určitých podmienok máte právo požiadať nás, aby sme splnili jednu alebo viaceré z nasledujúcich požiadaviek. Predtým vás môžeme požiadať o preukázanie totožnosti alebo ďalšie doplňujúce informácie. 

 

 

 • Právo na prístup a opravu: Môžete požadovať podrobnosti o údajoch, ktoré uchovávame, spolu s kópiou vašich údajov a opravu akýchkoľvek chýb vo vašich údajoch.  
 • Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý(-á)“): Právo požiadať za určitých okolností o vymazanie vašich údajov. V špecifických prípadoch nebudeme môcť odstrániť niektoré typy údajov, najmä v prípadoch, keď máme zákonnú povinnosť tieto údaje uchovávať (napríklad na účely regulačného vykazovania) alebo napríklad v prípade, ak chcete, aby sme vám naďalej poskytovali ponuky a spracovanie údajov je nevyhnutné pre poskytovanie takejto ponuky. 
 • Marketingová komunikácia a zdieľanie s tretími stranami. Poskytujeme vám príležitosť vyjadriť vaše preferencie týkajúce sa prijímania určitých marketingových oznámení od nás a nášho zdieľania údajov s dôveryhodnými partnermi na účely ich priameho marketingu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Možnosti reklamy“ uvedenej nižšie.  
 • Právo na prenosnosť: Právo v niektorých prípadoch získať vaše údaje v digitálnom formáte alebo na ich prenos priamo inému správcovi (pokiaľ je to technicky možné). 
 • Právo podať námietku: Právo podať námietku (z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie) proti spracovaniu vašich údajov na základe našich oprávnených záujmov, a to aj na účely priameho marketingu.  
 • Právo odvolať súhlas: Svoj súhlas týkajúci sa spracovania údajov, ktoré je založené na súhlase, môžete kedykoľvek odvolať.  

 

Každú žiadosť o uplatnenie týchto práv posúdime na individuálnej báze. Môžu nastať okolnosti, za ktorých zo zákona nemusíme vyhovieť žiadosti z dôvodu príslušných výnimiek stanovených v platných právnych predpisoch o ochrane osobných údajov. V niektorých prípadoch to môže znamenať, že si môžeme ponechať vaše údaje, aj keď odvoláte svoj súhlas. Ak chcete uplatniť tieto práva alebo kontaktovať našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov, odošlite žiadosť prechodom naPortál žiadosti o jednotlivé práva.  

SÚBORY COOKIE A ĎALŠIE TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Keď navštívite naše digitálne služby, môžeme my, poskytovatelia služieb tretích strán a partneri používať súbory „cookie“ alebo podobné technológie, ako sú pixely a SDK, na (i) poskytovanie, vývoj, údržbu, prispôsobenie, ochranu a vylepšovanie našich digitálnych služieb a ich obsahu (ii) vykonávanie analytiky, vrátane analýzy a hlásenia o použití a poskytovaní našich digitálnych služieb a akýchkoľvek reklám v nich zobrazovaných alebo nimi či prostredníctvom nich poskytovaných (iii) ochranu pred podvodmi a inou nezákonnou činnosťou, ich identifikáciu a prevenciu (iv) vytváranie súhrnných údajov o skupinách alebo kategóriách našich používateľov (vrátane publika reklamy) a (v) poskytovanie, cielenie, ponúkanie, uvádzanie na trh alebo prispôsobovanie reklamy súvisiacej s našimi ponukami alebo ponukami našich klientov a partnerov nami, našimi partnermi a poskytovateľmi služieb tretích strán (vrátane obmedzenia počtu zobrazení reklamy).  

 

Popis súborov cookie 

 

1. Povinné súbory cookie 

Tieto súbory cookie sú potrebné na to, aby umožnili základné fungovanie webovej stránky 

 

Nevyhnutne potrebné súbory cookie alebo podobné technológie: Sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať v našich digitálnych službách a využívať ich funkcie, napríklad prístup do zabezpečených oblastí. Ak tieto súbory cookie zakážete, niektoré alebo všetky funkcie digitálnych služieb nemusia fungovať. 

 

2. Výkonové súbory cookie 

Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať využívanie našich digitálnych služieb, aby sme mohli merať a zlepšovať výkon 

 

Výkonové súbory cookie alebo podobné technológie: Zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše digitálne služby, aby sme mohli analyzovať prenos, porozumieť interakciám používateľov a vylepšovať príslušnú digitálnu službu. Naše e-maily a informačné letáky môžu obsahovať „webový pixel“, ktorý nás informuje o tom, ako ste reagovali na to, čo sme vám poslali. V prípade hier tieto technológie zhromažďujú údaje o vašom hraní, a to vrátane úspechov, používania funkcií a ďalších herných aktivít. Na tento účel môžeme využívať služby poskytovateľov služieb tretích strán, ako je Google Analytics, ktorí môžu používať svoje vlastné súbory cookie alebo podobné technológie. Ďalšie informácie získate kliknutím na odkaz na zdroj využívania súborov cookie služby Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

 

3. Funkčné súbory cookie  

 

Funkčné súbory cookie alebo podobné technológie: Tieto súbory umožňujú našim digitálnym službám zapamätať si vaše voľby (napríklad vaše používateľské meno alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate) a poskytnúť vylepšené a prispôsobenejšie funkcie, vrátane prispôsobeného obsahu. Môžu sa tiež používať na poskytovanie digitálnych služieb, o ktoré ste požiadali, napríklad na sledovanie videa alebo komentovanie blogu. 

 

4. Reklamné súbory cookie 

 

Tieto súbory cookie využívajú reklamné spoločnosti na poskytovanie reklám, ktoré súvisia s vašimi záujmami 

 

Súbory cookie sociálnych sietí alebo podobné technológie: Používajú sa vtedy, keď zdieľate informácie pomocou tlačidla zdieľania na sociálnych sieťach alebo tlačidla „páči sa mi to“ prostredníctvom našich digitálnych služieb, alebo keď prepojíte svoj účet alebo reagujete na náš obsah na stránkach sociálnych sietí či prostredníctvom nich, ako napríklad na Facebooku alebo Twitteri. Stránka sociálnej siete zaznamená, že ste to urobili, a tieto informácie môžu byť prepojené s cielenými/reklamnými aktivitami, vrátane vytvárania vlastného publika. 

 

Reklamné súbory cookie alebo podobné technológie: Niektoré z našich digitálnych služieb môžu na poskytovanie cielenej reklamy používať reklamnú sieť tretích strán alebo spoločnosti AT&T alebo spoločnosti WarnerMedia. Môžu tiež dokázať obmedziť počet zobrazení reklamy a sledovať vaše prehliadanie alebo používanie v rámci našich digitálnych služieb a stránok sociálnych sietí.

 

 

Správa súborov cookie a ďalších technológií. Pokiaľ ide o digitálne služby v niektorých jurisdikciách, vrátane EHP, môžete sa dozvedieť viac informácií o našom používaní súborov cookie a iných technológií a udeliť alebo odvolať svoj súhlas, alebo nastaviť svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie a v niektorých prípadoch podať námietku proti legitímnemu záujmu na spracovaní vašich osobných údajov tak, že kliknete na položku Spravovať súbory cookie+ alebo inak upraviť preferencie súborov cookie. Tieto nastavenia sú kedykoľvek dostupné na konkrétnej stránke alebo v konkrétnej aplikácii prostredníctvom odkazu „Spravovať súbory cookie+“ alebo podobného odkazu umiestneného na webových stránkach alebo v nastaveniach aplikácií. Môžete tiež použiť nastavenia svojej aplikácie/prehliadača na nastavenie vašich preferencií súborov cookie. 

 

Pre mnoho digitálnych služieb v EHP sa spoločnosť WarnerMedia podieľa na Rámci transparentnosti a súhlasu združenia IAB Europe, ktorý je podrobnejšie popísaný na webovej stránke združenia IAB, a dodržiava jeho špecifikácie a zásady pre príslušné webové stránky a aplikácie. Spoločnosť OneTrust prevádzkuje platformu na správu súhlasu s identifikačným číslom 28. 

 

Marketingová komunikácia. Poskytujeme vám príležitosť vyjadriť vaše preferencie týkajúce sa prijímania určitých marketingových oznámení od nás. Ak chcete tieto preferencie aktualizovať, môžete sa (i) prihlásiť do účtu, ktorý ste si u nás vytvorili, aby ste mohli upraviť vaše nastavenia (kde je táto funkcia k dispozícii) alebo (ii) iným spôsobom odoslať žiadosť prechodom na náš Portál žiadosti o jednotlivé práva. Môžete tiež postupovať podľa pokynov na „odhlásenie sa“, ktoré sú uvedené vo všetkých marketingových e-mailoch, ktoré dostanete.  

 

Možnosti reklamy. My sami alebo v spolupráci s pridruženými spoločnosťami alebo tretími stranami môžeme v priebehu času prezentovať reklamy a zaoberať sa získavaním údajov,, vykazovaním, meraním odozvy na reklamu a analýzou stránky v našich digitálnych službách a na webových stránkach tretích strán na internete a v aplikáciách. My, naše pridružené spoločnosti alebo tretie strany môžeme na vykonávanie tejto činnosti používať súbory cookie, webové majáky, pixely, SDK alebo podobné technológie. Priebežne získavajú údaje o aplikáciách, ktoré používate, webových stránkach, ktoré navštevujete, ako aj ďalšie údaje z vašich zariadení a prehliadačov a z rôznych webových stránok, služieb a aplikácií, aby im pomohli zobrazovať reklamu, ktorá bude viac zodpovedať vašim záujmom v našich digitálnych službách a mimo nich na všetkých vašich zariadeniach a prehliadačoch. Tento typ reklamy je známy ako „reklama orientovaná na záujmy“. My, naše pridružené spoločnosti alebo tretie strany môžeme tieto údaje používať aj na priraďovanie vašich rôznych prehliadačov a zariadení k reklame orientovanej na záujmy, ako aj na ďalšie účely, akými sú výskum, analytika, interné operácie, prevencia podvodov a zlepšovanie spotrebiteľských zážitkov. 

 

Okrem správy vašich preferencií prostredníctvom našej platformy na správu súhlasu získate ďalšie informácie o reklame orientovanej na záujmy vo vašom počítačovom alebo mobilnom prehliadači a deaktivácii tohto typu reklamy od tretích strán, ktoré sú účastníkmi samoregulačných programov aj návštevou webovej stránky Vaše on-line možnosti, ak ste z EHP, ktorá je hostená na webovej stránke European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) kde si ju môžete pozrieť; ak ste z Argentíny, na webovej stránkeAlianza de Publicidad Digital de Argentina (APDA); ak ste z Kanady, na webovej stránke the Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) a ak ste z USA, na webovej stránke Digital Advertising Alliance of the US (DAA). Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o reklame orientovanej na záujmy v mobilných aplikáciách a deaktivovať tento typ reklamy tretích strán, ktoré sú účastníkmi nástroja DAA AppChoices, navštívte odkaz na Možnosti reklamy a prevezmite si verziu nástroja AppChoices pre vaše zariadenie. Upozorňujeme, že akákoľvek možnosť deaktivácie, ktorú využijete v rámci týchto programov, sa bude vzťahovať na reklamu orientovanú na záujmy od tretích strán, ktoré vyberiete, ale stále umožní zhromažďovanie údajov na iné účely, a to vrátane výskumu, analytiky a interných operácií. Preto môžete naďalej dostávať reklamu, ale táto reklama môže byť menej relevantná pre vaše záujmy. 

 

Dôležité informácie o deaktiváciách webového prehliadača založeného na súboroch cookie (napríklad tých, ktoré využívajú EDAA, APDA a DAAC): 

 

 • Blokované súbory cookie: Deaktivovaný súbor cookie nemusí fungovať, ak je váš prehliadač nakonfigurovaný tak, aby blokoval súbory cookie tretích strán. 
 • Odstránenie alebo ochrana deaktivácií: Ak odstránite vaše súbory cookie, budete ich musieť znova deaktivovať. Existujú doplnky prehliadača, ktoré vám pomôžu uchovať vaše deaktivované súbory cookie.  
 • Iba tento prehliadač: Deaktivácia sa týka iba profilu prehliadača, v ktorom ste ju nastavili. Ak napríklad nastavíte deaktiváciu počas používania prehliadača Firefox, ale potom použijete prehliadač Chrome, deaktivácia nebude v prehliadači Chrome aktívna. Ak chcete vykonať deaktiváciu v prehliadači Chrome, budete musieť postup deaktivácie zopakovať. Je to spôsobené tým, že súbory cookie sa nedajú čítať medzi rôznymi prehliadačmi alebo profilmi prehliadača. 

 

Deaktivácia neblokuje, ani neodstraňuje súbory cookie: Nebráni ani používaniu súborov cookie alebo iných technológií na iné účely, ako je výber reklám na základe vašich záujmov, ktoré vychádzajú z vášho správania v on-line prostredí. Ak vykonáte deaktiváciu, stále sa môžu získavať   údaje o vašich aktivitách pri prehliadaní internetu a naďalej sa vám bude zobrazovať reklama. Reklamy môžu byť vyberané napríklad na základe obsahu webovej stránky, na ktorej sú zobrazené. Ak chcete súbory cookie úplne zablokovať alebo odstrániť, môžete tak urobiť pomocou nastavení webového prehliadača. 

 

V závislosti od mobilného zariadenia a operačného systému môžete mať k dispozícii viac možností. Väčšina operačných systémov zariadení (napr. IOS pre telefóny Apple, Android pre zariadenia Android a Windows pre zariadenia Microsoft) napríklad poskytuje svoje vlastné pokyny, ako obmedziť alebo zabrániť doručovaniu prispôsobených reklám v aplikáciách. Môžete si prečítať podporné materiály a/alebo nastavenia ochrany súkromia pre príslušné operačné systémy, aby ste sa dozvedeli viac o týchto funkciách a o tom, ako sa aplikujú na prispôsobené reklamy v aplikáciách. 

 

Presné údaje o polohe. Ak chcete povoliť alebo zakázať získavanie presných údajov o polohe z vášho mobilného zariadenia prostredníctvom našich mobilných aplikácií, môžete prejsť do nastavení vášho mobilného zariadenia a obmedziť toto získavanie. . Získavanie presných údajov o polohe z webových stránok môžete tiež obmedziť pomocou nastavení prehliadača.

MEDZINÁRODNÉ PRENOSY

Pôsobíme v medzinárodnom prostredí a niektoré procesy spojené s používaním vašich údajov si budú vyžadovať, aby boli vaše údaje uložené alebo spracúvané v krajinách mimo krajiny, v ktorej sa nachádzate, a to vrátane krajín, kde úroveň právnej ochrany vašich údajov môže byť odlišná a kde môžete mať v súvislosti s ňou menej zákonných práv. Vaše údaje môžu byť prenášané predovšetkým do USA a byť spracúvané v USA, kde sa nachádzajú niektoré z našich systémov.  

 

V tabuľke pridružených spoločností nájdete príklady krajín, do ktorých môžu byť vaše údaje prenesené.  

 

Kedykoľvek však prenesieme vaše údaje mimo krajinu alebo región, akým je napríklad Európsky hospodársky priestor, zabezpečíme, aby sme vykonali opatrenia potrebné na dodržanie príslušných právnych požiadaviek. Preto tam, kde to bude potrebné, zabezpečíme zavedenie vhodných garancií pomocou primeraných zmluvných mechanizmov, ako sú napríklad štandardné zmluvné doložky EÚ, alebo spoliehaním sa na poskytovateľov služieb, ktorí sú účastníkmi schváleného medzinárodného mechanizmu prenosu údajov, a to vrátane prijatia záväzných podnikových pravidiel. Ďalšie informácie o dokumentoch, ktoré používame na ochranu vašich údajov pri ich prenose mimo vašu krajinu alebo región, získate prostredníctvom nášho Portálu oprávnené žiadosti.  

OZNÁMENIE TÝKAJÚCE SA AKTUALIZÁCIÍ

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať. O akýchkoľvek podstatných zmenách vás budeme informovať oznámením na našich stránkach. Odporúčame vám pravidelne si pozerať a kontrolovať tieto zásady, aby ste mali aktuálne informácie. 

AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete nás a nášu zodpovednú osobu pre ochranu údajov kontaktovať na adrese wmprivacy@warnermediagroup.com

SŤAŽNOSTI

Ak nie ste spokojní s tým, ako sme sa vysporiadali s vašim dopytom, najskôr nás kontaktujte na adrese wmprivacy@warnermediagroup.com. Ak stále nie ste spokojní s našou odpoveďou, máte právo podať sťažnosť na vašom úrade na ochranu osobných údajov. Kontaktujte nás na adrese wmprivacy@warnermediagroup.com, kde získate podrobné informácie o tom, ako ho kontaktovať.